Нормативна навчальна дисципліна з циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів галузі знань 0306 "Менеджмент та адміністрування" напряму підготовки 6.030601 "Менеджмент" усіх форм навчання.

Нормативна навчальна дисципліна з циклу професійної та практичної підготовки спеціаліста магістра галузі знань 275 Транспортні технології " всіх форм навчання.

Затверджено на засіданні кафедри "Транспортний менеджмент і логістика" протоколом від 12.09.2018 № 2.

Затверджено на засіданні вченої ради ІЕМ, протокол № 1 від 30.08.2017

Дисципліна «Логістика»

Галузь знань 0306 „Менеджмент і адміністрування”

Напрям підготовки 6.030601 „Менеджмент”

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Кваліфікація – бакалавр з менеджменту

Затвержено на засіданні кафедри протокол № 2 від 12.09.2018

Утверждено на заседании ученого совета ИЭМ протокол № 8 от 23.04.2012 г.

Нормативная учебная дисциплина из цикла профессиональных и практичной подготовки бакалавров области знаний 0306 "Менеджмент и администрирование" направления подготовки 6.030601 "Менеджмент"

Утверждено на заседании кафедры "Транспортный менеджмент и логистика" протокол №2 от 12 .09. 2018г.

Утверждено на заседании ученого совета ИЭМ протокол № 7 от 25.01.2016 г.

Нормативна навчальна дисципліна з циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.070101 "Транспортні технології" всіх форм навчання.

Затверджено на засіданні кафедри "Транспортного менеджменту і логістики" протоколом № 12 від 12.09.2018

Затверджено на засіданні методичної ради ІЕММ від 25.01.2016 № 7

Изучение курса позволяет выявить объективную необходимость транспортного обслуживания  и сформировать представление о компонентах транспорта, условиях его функционирования.

Курс рассмотрен и утвержден на заседании кафедры, протокол №2 от 12.09.2018 г.

Утвержден методической комиссией, протокол №5 от 14.06.2012 г.

Нормативна навчальна дисциплина з циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів для здобувачів освітнього ступеня бакалавр, спеціальності 073 "Менеджмент" освітньої програми "Менеджмент транспорту і логістики" усіх форм навчання.

Затверджено на засіданні кафедри "Транспортний менеджмент і логістика" протокол №8 от 03 .12. 2019 р.

Схвалено методичною комісією економічного факультету протокол № 5 от 20.12.2019 р.

Нормативна навчальна дисципліна з циклу професійної та практичної підготовки бакалаврів зі спеціальності 073 "Менеджмент" усіх форм навчання

Затверджено на засіданні кафедри "Транспортний менеджмент і логістика" протоколом від 12.09.2018 № 2

Затверджено на засіданні вченої ради ІЕМ протокол № 1 від 30.08.2017 р.