Department of Ukrainian Language and Slavic Philology

Курс "Ділова українська мова" розрахований для студентів усіх спеціальностей та напрямів. Він ґрунтується на активізації, систематизації та узагальненні знань з української мови, набутих у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів і носить теоретико-практичний характер.
Слід заначити, що зазначений курс містить матеріал з основних розділів мовознавства, а також цілу систему тестових питань, спрямованих на підвищення та вдосконалення навичок усного й писемного зв’язного мовлення.
Виконавши тестову контрольну роботу, Ви зможете повністю закріпити набуті знання й навички, перевірки рівень засвоєння теоретичного матеріалу та практичних навичок для опанування норм літературної мови, формування вмінь правильно й логічно висловлювати влані думки в різностильовій комунікації, відтворювати мовні одиниці залежно від комунікативної мети, усвідомлено, системно засвоювати теоретичний матеріал, напрацьовувати навички грамотного письма в умовах білінгвізму.
Курс розглянутий та затверджений на засіданні кафедри української мови та слов'янської філології (протокол № 21 від 19.06.2018 року).

Культурологія – це комплексно-гуманітарна наука, що вивчає загальні закономірності розвитку культури.
Культурологія формує загальноосвітній, фаховий і культурний рівень майбутнього спеціаліста, його моральні якості. Курс затверджений на засіданні кафедри українознавства, протокол №2 від 09.09.2014 р. 

Курс ”Українська та зарубіжна культура” вивчає основні досягнення людства у галузі освіти, науки, мистецтва, світоглядні системи, все те, що ускладнює духовний світ та матеріальне оточення людини, створене нею.