Кафедра металлургии черных металлов

Справка по использованию элемента «Поиск курсов»
В курсе "Введение в специальность" показаны основные пути развития металлургии в Украине и за рубежём. История развития сталеплавильного производства. Роль отечественных ученных в развитии сталеплавильного производства. Структура современных металлургических комбинатов. Способы производства стали. Разновидности мартеновского и конвертерного агрегатов и процессов. Краткие сведения о конструкции сталеплавильных агрегатов и физико-химческих процессах выплавки стали. Вредные примеси в стали. Методы борьбы с ними. Классификация сталей. Раскисление стали. Легирование стали. Внепечные способы улучшения качества стали. Разливка стали. Виды стальных слитков.
Утверждено на заседании методического Совета металлургического факультета ГВУЗ "ПГТУ" протокол №3 от 11.10.2009 г.

Конструкції технологічних агрегатів за фахом [Електронний ресурс] : конспект лекцій з курсу «Конструкції технологічних агрегатів за фахом» для студентів спеціальності 136 «Металургія» усіх форм навчання / укл. П. А. Плохих. – Маріуполь : ДВНЗ «ПДТУ», 2019. – 209 c. – Режим доступу:

 Конспект лекцій включає зміст, короткий лекційний матеріал, згідно з програмою курсу, контрольні питання, список основної, додаткової літератури, інформаційні ресурси. Розглядаються основи конструкцій технологічних агрегатів за фахом.

 Укладач                                 П. А. Плохих, канд. техн. наук, доцент

 Рецензент                             В. М. Бакланський, канд. техн. наук, доцент

 Рекомендовано  на засіданні кафедри металургія чорних металів, протокол № 14 від 05 лютого 2019 р.

 Затверджено  методичною комісією металургійного факультету, протокол № 6 від 20 лютого 2019 р.

В курсе приводится краткая характеристика сталеплавильных процессов, основные реакции окислительного рафинирования, устройства агрегатов, технологии выплавки, внепечной обработки и разливки стали. Рассмотрены вопросы воздействия различных методов выплавки стали на окружающую среду.
Утверждено на заседании методического Совета металлургического факультета ГВУЗ "ПГТУ" протокол №6 от 0.05.2009 г.

Навчальна дисципліна «Металургійне паливо та відновники» є одним із дисциплін підготовки висококваліфікованих спеціалістів у галузі пірометалургійних процесів.

У ході вивчення дисципліни студенти повинні отримати глибокі знання про роль палива у доменній плавці, про обгрунтування вимог до металургійного палива.

У зв'язку з тим , що кокс є у дійсний час основним паливом доменної плавки, студенти повинні знати технологію його виробництва. Дефіцит коксівного вугілля та постійне зниження його долі у складі шихти для виробництва коксу примушує удосконалювати технологію коксохімічного виробництва і розробляти нові засоби отримання коксу. Тому при вивченні дисципліни розглядаються такі питання як виробництво формованого коксу, технологія виробництва коксобрикетів та інші нові технології.

Відмітною особливістю доменного процесу є його відновний характер. Студенти повинні знати термодинамічні основи, механізм та кінетику відновних процесів. Знаючи особливості відновлення різноманітними відновниками, студенти повинні вміти розробляти оптимальну технологію відновлення з урахуванням конкретних умов проведення процесу.

Передбачена програмою тематика практичних занять дозволяє майбутнім спеціалістам у ході виробничої діяльності виробляти необхідні розрахунки по паливу та відновникам на базі отриманих у процесі вивчення дисципліни теоретичних знань.

Вивчення дисципліни "Металургія чавуну" є важливою ланкою підготовки бакалаврів з металургії та бакалаврів з автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій.

В результаті вивчення дисципліни "Металургія чавуну" студент має отримати достатньо глибокі знання про сировинну і енергетичну базу чорної металургії, функції палива при отриманні чорних металів і вимоги, які пред'являються до нього, про необхідні операції з підготовки залізних руд та інших сировинних матеріалів до металургійної переробки, про технологію виплавки чавуну в доменних печах. 

Зміст курсу перезатверджено на засіданні кафедри металургії чавуну (протокол № 11 від 14 лютого 2017 р.) та методичною комісією металургійного факультету (протокол № 6 від 15 лютого 2017 р.). 

Задача курса состоит в получении знаний по используемым в настоящее время новым и перспективным материалам, с учетом их технологических, конструктивных и эксплуатационных свойств и в умении практически применять эти знания в процессе производственной деятельности инженера-металлурга. Подробно изучается современная классификация марок сталей, цветных металлов, керамических, композиционных и др. материалов; рассматриваются современные тенденции развития сталеплавильных и других процессов для их получения; технико-экономическая эффективность с учетом экологии окружающей среды.

Утверждено на заседании методического Совета металлургического факультета ГВУЗ "ПГТУ" протокол №4 от 17.11.2009 г.

Студенты изучают диалектику творчества и его особенностей, методы поиска новых технических решений, организацию научных исследований в сталеплавильном производстве, оформление и внедрение результатов научных исследований. Утверждено на заседании методического Совета металлургического факультета ГВУЗ "ПГТУ" протокол №3 от 10.12.2012 г.
Изложены: теоретические основы и принцип действия аппаратов сухой и мокрой очистки технологических и вентиляционных газов. Описаны наиболее распространенные конструкции аппаратов, даны методика и примеры расчета. Приведена характеристика технологических газов и содержащихся в них пыли. Рассмотрены методы очистки газа на заводах черной металлургии.
Утверждено на заседании методического Совета металлургического факультета ГВУЗ "ПГТУ" протокол №6 от 11.03.2010 г.
Дисциплина вооружает студентов комплексом знаний, основанных на применении законов физической химии (химической термодинамики и кинетики), тепло- и массопередачи при управлении процессами производства стали.
Задачей дисциплины является не только совершенствование существующих процессов, но и прогнозирование путей их дальнейшего развития, создание алгоритмов автоматического управления, развитие новых методов, обеспечивающих улучшение качества готовой продукции.
Утверждено на заседании методического Совета металлургического факультета ГВУЗ "ПГТУ" протокол №3 от 10.12.2010 г.