Мета викладання дисципліни «Логістика підприємств» - озброїти майбутнього спеціаліста теоретичними і практичними заняттями з логістичного управління взаємодії виробництва і транспорту в мікропотокових процесах матеріалоруху промислових підприємств

Дистанційний курс "Логістика підприємств" затверджений на засіданні кафедри транспортних технологій підприємств, протокол №10 від 26.04.2019 р.

Затверджено методичною радою ФТТ, протокол №10 від 17.05.2019 р.