Курс для студентов специальности 132- «Матеріалознавство»
за освітньою програмою  «Металознавство»
Затверджений на засіданні кафндри МтаПТ
від         2019 року, протокол №
Курс лекцій базується на дисципліні, яку викладала доцент, кандидат технічних наук Якушечкіна Лаура Іванівна